Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie MARLENA WYSOTA-CZAJKOWSKA na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-08-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11 Listopada 12, 55-200 Oława, pokój sala nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Wysocka Barbara Anna położonej przy , Miłocice Małe, 55-220 Jelcz-Laskowice, dla której (adres: ul. , Miłocice Małe, 55-220 Jelcz-Laskowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00056361/9.

Opis nieruchomości:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kancelaria Komornicza nr V w Oławie Marlena Wysota-Czajkowska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.08.2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem: ul. 11-go Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 55-220 Miłocice Małe, dla której Sąd Rejonowy Oława IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00056361/9 o łącznej powierzchni 70 750 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Wysocka Barbara Anna. Suma oszacowania wynosi 108 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 81 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 830,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt: GKM 91/20). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 108 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11 Listopada 12, Oława, 55-200 Oława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy
MARLENA WYSOTA-CZAJKOWSKA