Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marlena Wysota-Czajkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu 06.10.2020 r. o godz 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 12, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej opisanej jako:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1 393 m² wraz z udziałem 2/6 w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o powierzchni 622 m², położone w Gminie Czernica, obręb Kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej, działki ewidencyjne nr 279/4 i 279/3 AM:1, stanowiącej własność dłużnika: BCR Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach-Letnisko Dla przedmiotowych nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oławie prowadzi księgi wieczyste nr WR1O/00063130/3 oraz WR1O/00063134/1.

Suma oszacowania wynosi: 208 000,- zł (dwieście osiem tysięcy złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: wynosi: 156 000,-zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 3/4 wartości sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest : 20 800,-zł (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 8671. §1.). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oławie do I Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały   zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Marlena Wysota-Czajkowka