Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWY W OŁAWIE KANCELARIA nr V W OŁAWIE MARLENA WYSOTA-CZAJKOWSKA na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 484/20 w dniu 06-12-2023 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11 Listopada 12, 55-200 Oława, sala sala 4, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są  Modzelewski Dariusz, Modzelewska Krystyna  położonej przy  11-go Listopada 12/4, 55-200 Oława, dla której   (adres: ul.  , Dobrzykowice, 55-002 Kamieniec Wrocławski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00020276/5.

Opis nieruchomości:

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej własność dłużników: Modzelewski Dariusz, Modzelewska Krystyna położonej w miejscowości Dobrzykowice, przy ul. Wrocławska 13 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oława nr WR1O/00020276/5. opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana – budynkiem mieszkalnym o pow. 100,83 m², składającym się z dwóch kondygnacji mieszkalnych niepodpiwniczonym, położona w Dobrzykowicach przy ul. Wrocławskiej 13, działka oznaczona geodezyjnie numerem 267/12 o powierzchni 359 mkw Suma oszacowania nieruchomości wynosi 320.000,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi kwotę: 240.000,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt : KM 484/20). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 320 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 32 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Oławie ul. 11 Listopada12, 55-200  Oława.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski 40 1050 1575 1000 0092 3125 9038.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
MARLENA WYSOTA-CZAJKOWSKA